ČOSE


Přejít na obsah

Dotazy na odborářská témata můžete zasílat mailem na adresu: DOTAZY


 

Otázky/odpovědi

 

1) Někteří členové se ptají a žádají bližší vysvětlení, proč vzniklo P-ČOSE

 

2) Zastupování v Evropské radě zaměstnanců (ERZ)


3) Náhlé změny ve vyjednávacím výboru ERZ

 

4) Existuje nějaká podrobná obecná metodika na výpočet průměrné hodinové mzdy?

 

 

 

 

 

 

 

Dotaz:    Někteří členové se ptají a žádají bližší vysvětlení, proč vzniklo P-ČOSE 

Odp.:    P-ČOSE, nebo též Předsednictvo ČOSE, je pouze pracovní název pro nejužší vedení svazu (předseda a místopředsedové).
Nejde tedy o vznik něčeho nového. Sjezd ČOSE se koná 1 x za rok a mimo jiné kontroluje činnost a ukládá úkoly KOV, předsedovi a místopředsedům svazu. Mezi sjezdy zasedá KOV zpravidla a minimálně jednou za dva měsíce.  Fungování svazu a předsednictva musí
být zajištěno ale i v mezidobí mezi dvěmi jednáními KOV, kdy se může stát případ, že je třeba přijmout některá neodkladná rozhodnutí - to by mělo řešit právě P-ČOSE, aby se nemuselo svolávat mimořádné jednání KOV. P-ČOSE mezi zasedáními KOV zastupuje svaz a zodpovídá za jeho chod. Samozřejmě, že rozhodnutí přijatá Předsednictvem ČOSE budou předkládána k dodatečnému schválení celého KOV s tím, že členové P-ČOSE za ně nesou plnou zodpovědnost. Činnost P-ČOSE a plnění úkolů kontroluje KOV, který mimo jiné ukládá předsednictvu i nové úkoly.

KOV tento název pro jednání předsedy a místopředsedů schválil.

 

 

Dotaz:     Zastupování v Evropské radě zaměstnanců (ERZ) 

Odp.:    Nejde o naše zastupování v Evropské radě zaměstnanců, ale jde o zastupování ČOSE ve vyjednávacím (přípravném) výboru. Ustavení ERZ de iure a zastupování v ERZ bude teprve řešeno.

 

 

 

Dotaz:    Náhlé změny ve vyjednávacím výboru ERZ

 

Odp.:    Vzhledem k rozsahu fungování ERZ a k možným dopadům tohoto fungování je potřebné, aby ve vyjednávacím týmu byli
zástupci úzce spolupracující se členy nového P-ČOSE, bez jakékoli předpojatosti vůči těmto členům. Aby to byli zástupci s přehledem o práci ve vyšších hospodářských orgánech a aby alespoň jeden z nich byl zároveň i členem P-ČOSE. Vzhledem k meznímu termínu
pro možnost oznámení změny obsazení výboru  a závažnosti celé záležitosti bylo nezbytné přistoupit ke zcela výjimečnému,
mimořádnému postupu jmenování a schvalování nových členů. Čekat na termín konání KOV nebylo možné, pokud jsme chtěli změny uskutečnit. Proto si P-ČOSE na svém jednání dovolilo učinit rozhodnutí o změně vyjednávacího týmu a oznámit toto rozhodnutí KOV
až dodatečně.  Protože tento zvolený postup vyvolal řadu emocí a kritiky, vyslovil předseda svazu politování i omluvu za zvolený postup
s tím, že ale jakýkoli jiný postup nebylo možné vzhledem k situaci zvolit.

Nové složení vyjednávacího týmu je Josef Mráz, Jan Ševr, Zdeněk Židlický.

 

 

Dotaz: Obecný výpočet průměrné mzdy

 

Odp.: Popis výpočtu průměrné mzdy .................................. Statut