ČOSE


Přejít na obsah

Archiv starších aktualit

 

Na tomto místě můžete najít starší, již neaktuální, příspěvky z našeho webovém serveru.

 

Prohlášení odborového svazu ČOSE na podporu dopravců ze dne 10. 6. 2011

Dne 10. 6. byla vyhlášená stávka dopravců na pondělí 13. června 2011, následně byla přeložena na čtvrtek 16. 6. 2011.
Protože jsme cítili potřebu se k dané situaci vyjádřit, zaslali jsme jménem našeho svazu ČOSE na odborové centrály ASO a ČMKOS prohlášení na jejich podporu.

Prohlášení "ČOSE" dne 10. 6. 2011 ...............................

 

 

 

Prohlášení Asociace samostatných odborů "ASO" ze dne 30.5.2011

 

Prohlášení "ASO" dne 30. 5. 2011 ...............................

 

DEMONSTRACE PROTI VLÁDNÍM REFORMÁM – 21. květen 2011

Ani odborový svaz ČOSE nechce jen nečinně přihlížet k tomu, co se v poslední době děje v naší vlasti. Nesouhlas s připravovanou podobou reforem, jak je připravuje vláda v sociální oblasti, ve zdravotnictví, v důchodech a v daních, vyjádřila nejen svou účastí na demonstraci v Praze, ale podpořila ho i následujícím prohlášením.

Prohlášení účastníků demonstrace „Proti zákeřným reformám“ dne 21. 5. 2011 ...............................

 

Předsedové odborových organizací ČOSE na svém jednání konaném dne 28. 4. 2011 v Prunéřově vyhodnotili připravované kroky vládní koalice a vydali následující prohlášení:

Prohlášení odborového svazu ČOSE ze dne 28. 4. 2011 ...............................

Dne 22.3.2011 se konal řádný sjezd odborového svazu ČOSE v kinosále elektrárny Prunéřov II. Klíč k určení počtu delegátů byl stanoven na  1+3 (předseda ZO + tři delegáti ze ZO). 

Na sjezd bylo pozváno 76 delegátů - zúčastnilo se 71 delegátů (93,4 %). Dále se zúčastnili 3 delegáti s hlasem poradním. Účast byla dostatečná a sjezd byl usnášeníschopný.

Řízením sjezdu byl pověřen pan Jiří Jedlička. Po ustavení pracovního předsednictva sjezdu byly zvoleni členové Mandátové komise - pp. Oplt, Gross, Capicar a Návrhové komise - pp. Podpěra, Židlický, Mucha. Následně byla přednesena a schválena zpráva Mandátové komise o účasti a usnášeníschopnosti sjezdu a byl schválen program sjezdu.

V dalším průběhu sjezdu byli delegáti dle programu seznámeni se zprávou o činnosti svazu za rok 2010, se zprávou o činnosti ASO a zprávou z OSEH (odborový svaz energetiky a hornictví). Následovala zpráva svazového inspektora BOZP o činnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zpráva o hospodaření ČOSE v roce 2010, zpráva revizní komise a dále byl projednán a schválen rozpočet svazu na rok 2011. Poté proběhla bouřlivá diskuse k navrženým změnám Stanov ČOSE. Byla odsouhlasena snížená částka odvodu jednotlivých organizací na svaz, některé články byly zpřesněny. Byl zamítnut návrh změny článku týkající se zastupování členů KOV při volbách do předsednictva KOV.

Po ukončení debat o úpravách Stanov byli jednohlasně schváleni nově navržení kandidáti pro práci v Revizní komisi, jíž ve stávajícím složení skončilo volební období.

V rámci následující diskuse se rozproudila opět bouřlivá debata v souvislosti s řešením zjištění Revizní komise, že poslední volby předsedy a místopředsedů KOV neproběhly dne 10.1.2011 zcela dle platných Stanov. Nakonec sjezd rozhodl o neplatnosti těchto voleb a uložil Koordinačnímu výboru provést nové volby předsedy a místopředsedů v souladu se Stanovami ČOSE do 30.4.2011.

 

Poté bylo odsouhlaseno usnesení sjezdu a sjezd byl ukončen.

 

 

Dne 24.3.2009 se konal řádný sjezd odborového svazu ČOSE v kinosále elektrárny Prunéřov II. Klíč k určení počtu delegátů byl stanoven na 1+3 (předseda ZO + tři delegáti ze ZO). 

Sjezdu se zúčastnilo 49 delegátů z 74 pozvaných, 5 delegátů se omluvilo a 3 se účastnili s hlasem poradním. Účast byla dostatečná a sjezd byl usnášeníschopný.

V průběhu sjezdu byli účastníci dle programu seznámeni se zprávou o činnosti svazu za rok 2008, se zprávou o hospodaření ČOSE v roce 2008, se zprávou revizní komise, zprávou z OSEH (odborový svaz energetiky a hornictví), zprávou z kolektivního vyjednávání a zprávou z ASO. Po zprávě revizní komise a oznámení rezignace jednoho člena komise byli navrženi a sjezdem zvoleni dva noví členové tohoto kontrolního orgánu.

Následovala zpráva svazového inspektora BOZP o činnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Následně byl projednán, doplněn a schválen rozpočet svazu na rok 2009 a odsouhlaseno usnesení sjezdu. Poté byl sjezd ukončen.

 

Dne 19.3.2008 se konal řádný sjezd odborového svazu ČOSE v kinosále elektrárny Prunéřov II. Klíč k určení počtu delegátů byl stanoven na  1+3 (předseda ZO + tři delegáti ze ZO). 

Sjezdu se zúčastnilo 51 delegátů z 68 pozvaných, tedy 75 %.

V průběhu sjezdu byli účastníci dle programu seznámeni se zprávou o činnosti svazu za rok 2007 se zprávou o hospodaření ČOSE v roce 2007, se zprávou revizní komise, zprávou z OSEH (odborový svaz energetiky a hornictví), zprávou z kolektivního vyjednávání a zprávou z ASO. Následně byl projednán a schválen rozpočet svazu na rok 2008 a usnesení sjezdu. Poté byl sjezd ukončen.

 

Dne 20.2.2008 proběhlo jednání vedení ASO s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem. Hlavní body jednání jsou v přiloženém dokumentu.

Zápis z jednání  ................................................................................

 

Dne 21. 3. 2007 se konal řádný sjezd odborového svazu ČOSE v kinosále elektrárny Prunéřov II. Klíč k určení počtu delegátů byl stanoven na  1+3 (předseda ZO + tři delegáti ze ZO). 

Sjezdu se zúčastnilo celkem 53 delegátů ze 72 pozvaných, tedy 73,6 %.

První polovina celodenního jednání proběhla standardním postupem - seznámení delegátů se zprávami o činnosti svazu za uplynulé období, s čerpáním rozpočtu za rok 2006, zprávou o hospodaření, zprávou revizní komise a zprávou z oblasti BOZP za rok 2006,
s kontrolou usnesení minulého sjezdu. Po obědě byl projednán návrh upravených stanov svazu vč. zásad hospodaření. Následně byl
ještě projednán a schválen rozpočet svazu ČOSE na rok 2007 a usnesení sjezdu včetně stanov. Poté byl sjezd ČOSE ukončen.

Nové odsouhlasené stanovy svazu  .....................................................

 

Konference odborové organizace Elektrárny Tisová. Konference odborové organizace na Elektrárně Tisová proběhla ve středu 21. února 2007.

V rámci svého jednání konference odsouhlasila 2 tisková prohlášení, jejichž text najdete v sekci Prohlášení.

 

Konference odborové organizace Elektrárna Počerady rozhodla o vystoupení základní organizace ze svazu ČOSE. Důvody odborářů Elektrárny Počerady a pohled předsedy svazu na tyto důvody ve stručné podobě vystihuje následující informace:

Informace o vystoupení organizace EPČ z ČOSE ...................................

 

Tiskové prohlášení odborového svazu ČOSE - 9.12.2006

Po důkladné analýze a podrobném projednání vedení svazu rozhodlo o vydání tiskového prohlášení - výzvy k Parlamentu ČR, současné vládě a k parlamentním stranám na podporu nového Zákoníku práce.

Znění tiskového prohlášení .................................................................

 

Dne 28.11.2006 proběhla řádná schůze KOV ČOSE a následně mimořádný sjezd ČOSE.

Na sjezdu odstoupili ze svých funkcí dosavadní předseda svazu, p. Novotný Jiří, a místopředseda svazu, paní Klůsová Irena. Druhý místopředseda, p. Rodina Štěpán, se vzdal funkce již dříve. Proto jedním z programových bodů mimořádného sjezdu byly i volby nového vedení odborového svazu.

Výsledky volby:

Předsedou ČOSE byl zvolen p. Luděk Prokop, počtem 13 hlasů, 2 hlasy proti, 2 se zdrželi hlasování.
Místopředsedou ČOSE byl zvolen p. Josef Plišek, počtem 13 hlasů, 1 byl proti, 3 se zdrželi hlasování.
Místopředsedou ČOSE byl zvolen p. Josef Mráz, počtem 12 hlasů, 4 byli proti, 1 se zdržel hlasování.
Nově zvolený předseda Svazu p. Luděk Prokop poděkoval za projevenou důvěru.

 

Sjezd Českého odborového svazu energetiků se konal ve středu 29. března 2006 ve Vysočanech u Chomutova.  Klíč k určení počtu delegátů byl stanoven na  1+3 (předseda ZO + tři delegáti ze ZO).  Na sjezd bylo pozváno 64 delegátů, přítomno bylo 53 delegátů - tedy 83% účast. Dále se zúčastnili 4 hosté. První polovina celodenního jednání proběhla standardním postupem - seznámení delegátů se zprávami o činnosti svazu za uplynulé období, s čerpáním rozpočtu za rok 2005, zprávou o hospodaření, zprávou revizní komise a zprávou z oblasti BOZP za rok 2005, s kontrolou usnesení minulého sjezdu.
Po obědě byl na pořadí jeden z hlavních bodů jednání sjezdu - projednání možností spolupráce svazu ČOSE a Severočeského sdružení odborových organizací pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (SčSOO). Prezentaci svazu SčSOO přednesl p. Miroslav Tlapák. Cílem spolupráce by mělo zejména být společné prosazování naplňování energetické politiky (prolomení těžebních limitů hnědého uhlí a na tom postavit další rozvoj ČEZ, a. s., i hnědouhelného průmyslu). Sjezd odsouhlasil vznik nového právního subjektu jako sdružení obou svazů v rámci smlouvy o vzájemné součinnosti při zachování samostatné právní subjektivity a uložil dopracovat stanovy nového subjektu.
Následně byl ještě projednán a schválen rozpočet svazu ČOSE na rok 2006 a usnesení sjezdu. Poté byl sjezd ČOSE ukončen.

 

Konference ZO ČOSE Elektrárny Tisová. Konference ZO na Elektrárně Tisová proběhla ve středu 7. března 2006. Konference vyslovila negativní stanovisko ohledně slučování s odborářským svazem horníků ze severních Čech. Podpořeno je pouze zájmové sdružení za účelem vzájemné spolupráce bez jakéhokoli finančního či svazového propojení.

 

Sjezd ČOSE. Sjezd ČOSE proběhl dne 11. 2. 2005 v kinosále na Elektrárně Prunéřov. Klíč k určení počtu delegátů byl stanoven na  1+3 (předseda ZO + tři delegáti ze ZO). Stanovy schválené sjezdem jsou umístěny v sekci důležité listiny.

            Usnesení sjezdu ...............................................................................